Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Zamówienia kompozytorskie 2016-2017

zakończony | 76 projektów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 5. edycję Programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie 2016-2017 w dniu 08 października 2015 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem priorytetu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem priorytetu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

W 5. edycji Regulaminu Zamówień kompozytorskich pozostały zmiany, które pojawiły się w 4. edycji Programu na prośbę środowiska muzycznego. Są to:

1) Dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot. W pierwszym wariancie (A) zasady podziału pozostały w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany.

2) Wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.
Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł (w przypadku zamówienia, prawykonania i dwukrotnego powtórzeniach dzieła). Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpłynie na zwiększenie części kompozytorskiej.

Szczegółowe objaśnienia Regulaminu 5. edycji Zamówień kompozytorskich znajdują się we Wprowadzeniu do programu.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet priorytetu na lata 2016-2017 wynosi 2 000 000 zł.

Składanie wniosków do priorytetu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://mkidn.eboi.pl/).

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2015 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – tel.: (22) 829 20 17, e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl.

 

WYNIKI NABORU

LISTA POZOTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT A

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT B

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION A

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION B

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA – WARIANT A (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR - OPTION A (composer, co-author) 

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA – WARIANT B (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR - OPTION B (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-PERFORMER (musician, director, actor, dancer)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY MKiDN-BENEFICJENT – wariant A

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY MKiDN-BENEFICJENT– wariant B

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY MKiDN-BENEFICJENT

UMOWA Z MKiDN - formaty, kodeki

UMOWA z MKiDN - lista metadanych 

REGULAMIN PROGRAMU

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

WYTYCZNE

WNIOSEK WZORCOWY

JAK POPRAWNIE OSZACOWAĆ WNIOSKOWANĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MKIDN