Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Zamówienia choreograficzne edycja 2021

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 26 października 2020 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia choreograficzne. Budżet programu w edycji 2021 wynosi 150 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 7 grudnia 2020 r. Wnioski należy składać elektronicznie za pomocą systemu Witkac. Po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione w terminie do 14 grudnia 2020 roku na adres: Instytut Muzyki i Tańca ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu Zamówienia choreograficzne 2021. W wypadku Potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływają 15 stycznia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie programu Zamówienia choreograficzne 2021 w systemie Witkac (dostępny po zalogowaniu do systemu).

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
dr hab. Aleksandra Dziurosz (zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca)
Karolina Dziełak-Żakowska (koordynatorka projektu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca)

Kontakt:
Karolina Dziełak-Żakowska (tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin programu Zamówienia choreograficzne 2021
Załącznik nr 1 (w języku polskim)
Załącznik nr 1 (w języku angielskim)

Więcej o programie:
Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi artystami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery. Adaptacja może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Główne cele programu:

1. Animacja współpracy polskich zawodowych artystów tańca: zespołów, grup tanecznych, kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.

2. Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Oczekiwane rezultaty programu:

1. Wzbogacenie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o nowe spektakle o wysokiej jakości artystycznej, różnorodne pod względem choreograficznym.

2. Rozwój zawodowy polskich tancerzy dzięki współpracy z uznanymi zagranicznymi i polskimi choreografami.

3. Stymulacja współpracy artystów polskich i zagranicznych.