Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Muzyczne białe plamy - II edycja

8 (5)/M/2012 | zakończony | 3 projekty

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki


Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

II edycja programu trwa od 1 października 2012 do 31 lipca 2013. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 30 czerwca 2012 roku, zaś termin wyboru projektów w dniu 31 lipca 2012.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz
w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Budżet:

II edycja - 20 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 22 aplikacje (30.06.2012)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 projektów (18.07.2012)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

Dokumenty do pobrania:

Muzyczne białe plamy - II edycja - wprowadzenie do programu

Regulamin

Formularz aplikacyjny

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

  1. Elżbieta Szczepańska-Lange – Emil Młynarski, życie i działalność muzyczna, w szczególności w Warszawie i na terenie Wielkiej Brytanii

  2. Jerzy Stankiewicz, Wanda Gładysz, Anna Bednarczyk – Przygotowanie do wydania Sześciu pieśni młodzieńczych na głos i fortepian Konstantego Regameya z rękopisu odkrytego w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie

  3. Tetiana Zachykievich, Julita Charytoniuk – Ludowe pieśni religijne na Podlasiu