Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Konkurs prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej – wyniki kwalifikacji zgłoszeń

22 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji kwalifikującej nadesłane zgłoszenia do dalszego etapu Konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej.

W skład komisji kwalifikacyjnej weszli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: dr hab. Iwona Lindstedt z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Janina Tatarska z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca – Maxymilian Bylicki i Hanna Szych.

Do Konkursu zgłoszono 50 prac doktorskich. Wszystkie zgłoszenia były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane wstępnej ocenie merytorycznej pod kątem zgodności z kryteriami podanymi w regulaminie.

W wyniku oceny zgodnie z § 2 i § 3 regulaminu Konkursu do dalszego postępowania zakwalifikowano 33 następujące prace doktorskie (w kolejności alfabetycznej):

 • Droga twórcza Mariana Sawy i źródła inspiracji jego muzyki instrumentalnej  autor: Leszek Gorecki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbek
 • Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914-1927) – autor: Agnieszka Cieślak, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołowieckiego  autor: Marta Dziewanowska-Pachowska, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Estetyka i funkcje muzyki filmowej na przykładzie dzieł Wojciecha Kilara  autor: Maria Wilczek-Krupa, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Leszek Polony
 • Eugeniusz Morawski – życie i recepcja twórczości – autor: Oskar Łapeta, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Marcin Gmys
 • Franciszek Lilius – życie i twórczość na tle epoki  autor: Marek Bebak, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska
 • Henryk Opieński (1870–1942) życie i twórczość. Studium monograficzne na podstawie materiałów źródłowych z archiwów szwajcarskich  autor: Joanna Cywińska-Rusinek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: dr. hab. Marcin Gmys
 • Józef Wieniawski (1837–1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne  autor: Karol Rzepecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 • Julian Fontana niedoceniony artysta z najbliższego otoczenia Chopina – autor: Magdalena Oliferko, Université de Genève/Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska
 • Kanon i postmodernizm w twórczości religijnej kompozytorów polskich – autor: Krzysztof Cyran, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej śląska w czasach rekatolizacji (1654–1707)  autor: Katarzyna Spurgjasz, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Tomasz Jeż
 • Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku  autor: Julia Gołębiowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Ryszard Golianek
 • Miedzy tradycją i awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego  autor: Natalia Szwab, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku  autor: Andrzej Mądro, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska
 • Natura w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Navratil  autor: Katarzyna Bartos, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna – autor: Ewa Czachorowska, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Obój w Polsce do końca XVIII wieku  autor: Katarzyna Pilipiuk, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Marcin Szelest
 • Od dramatu literackiego do dzieła operowego. „Ślepcy” Jana Astriaba w perspektywie relacji literatura–muzyka – autor: Małgorzata Pawłowska, Akademia Muzyczna w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska     
 • Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety – autor: Małgorzata Sułek, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ
 • Początki polskiej muzykologii. Lwowski krąg Adolfa Chybińskiego i jego uczniów autor: Michał Piekarski, Polska Akademia Nauk, promotor: dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN            
 • Poetyka pieśni solowych Władysława Żeleńskiego – autor: Agnieszka Zwierzycka, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Publicystyka muzyczna i twórczość kompozytorska Stefana Kisielewskiego w świetle jego poglądów estetycznych i założeń stylistyczno-warsztatowych  autor: Urszula Ciołkiewicz-Latek, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Relacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku – autor: Katarzyna Kaczmarczyk, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Rezonans postawy i muzyki Karola Szymanowskiego w twórczości kompozytorów polskich do „pokolenia Stalowej Woli” włącznie – autor: Agata Stojewska, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK
 • Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 – autor: Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Symfonie kompozytorów polskich powstałe w latach 1944–56 w świetle kształtowania się i obowiązywania doktryny socrealistycznej – autor: Tomasz Tarnawczyk, Akademia Muzyczna w Łodzi, promotor: dr. hab. Ewa Kowalska-Zając
 • Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music After 1956 – autor: Beata Bolesławska-Lewandowska, Cardiff University, promotor: prof. Adrian Thomas
 • Te Deum w muzyce polskiej przełomu XX i XXI. Gatunek funkcja, przesłanie – autor: Anna Wieczorek, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Twórczość religijna Feliksa Rączkowskiego w kontekście artystycznej, życiowej i duchowej postawy kompozytora  autor: Emilia Dudkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, promotor: dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
 • Twórczość religijna Jana Wincentego Hawela na podstawie wybranych przykładów utworów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych – autor: Ewelina Wilburg-Marzec, Akademia Muzyczna w Katowicach, promotor:         prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik
 • Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku  autor: Wioleta Muras, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Warszawski salon XIX w. jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych – autor: Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski, promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 • Życie i twórczość Ludwika Wawrzynowicza (18701957) w świetle muzyki polskiej pierwszej połowy XX wieku i w kontekście dziejów życia muzycznego Częstochowy  autor: Katarzyna Pietroń, Akademia Muzyczna w Poznaniu, promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC

W styczniu rozpoczął się kolejny etap Konkursu. Jury złożone z ekspertów – muzykologów, teoretyków muzyki i muzyków ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w nauce lub sztuce –oceni prace pod względem oryginalności i nowatorstwa, zgodności tematyki z wymogami Konkursu, walorów językowych oraz poziomu warsztatu naukowego autora. Każdy z jurorów otrzymał do oceny 11 spośród 33 zakwalifikowanych przez komisję preselekcyjną prac. Przy podziale prac kierowano się indywidualnymi, specjalistycznymi kompetencjami jurorów oraz eliminacją konfliktu interesów.

Pierwszy etap oceny prac zakończy się w marcu 2021 roku. Przyznanie nagród w Konkursie jest zaplanowane  do końca czerwca 2021 roku.

Więcej informacji na stronie Konkursu.