Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Program wydawniczy 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu wydawniczego nr  6(8)/T/2021. W ramach programu dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich dotyczących tańca. Program jest skierowany do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itd.

Celami programu są:

a) wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca;
b) rozwój naukowego dyskursu o tańcu;
c) popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca;
d) propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 60 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 31 grudnia 2020 roku. Wnioski należy składać elektronicznie: za pomocą systemu Witkac. Po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku do godziny 23.59.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia wniosku w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione w terminie do 8 stycznia 2021 roku na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do Programu wydawniczego 2021. W wypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej

Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływają 25 stycznia 2021 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu wydawniczego 2021 w systemie Witkac.

Osoba do kontaktu:

Karolina Bilska – koordynatorka programu (karolina.bilska@imit.org.pl)

Do pobrania:

Ogłoszenie i regulamin programu