Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

„Scena dla Muzyki Polskiej” – sezon 2020/2021 – nabór wniosków do 13 marca

Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza drugą edycję programu artystycznego„Scena dla Muzyki Polskiej”.

„Scena dla Muzyki Polskiej” to program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce. Celem programu jest promocja polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej.

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej, zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców.


Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 12 lutego 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Scena dla Muzyki Polskiej” na sezon 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa w dniu 13 marca 2020 roku.

Wersja papierowa podpisanego przez osobę upoważnioną wniosku powinna być przysłana, wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”) w terminie do 13 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie do 13 marca 2020 r. włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl wniosek wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu) w edytowalnej wersji elektronicznej, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Zgłoszenie należy opatrzeć tytułem „Wniosek do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2020/2021 Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 240 tysięcy złotych.

Wzór formularza aplikacyjnego jest dostępny na stronie IMiT: www.imit.org.pl


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego

Lilianna Zalesińska – Specjalista ds. programowych

tel. 22 657 20 76, lilianna.zalesinska@imit.org.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny