Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wspieranie aktywności międzynarodowej - VIII edycja | 2020

Wspieranie aktywności międzynarodowej - VIII edycja | 2020

Opis programu: 

Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Uwaga! w ramach Programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.

Udział Wnioskodawcy w tym samym przedsięwzięciu (warsztatach, szkoleniach, itd.) nie może być w ramach Programu finansowany więcej niż jednokrotnie. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu w latach poprzednich, może natomiast ubiegać się w niniejszej edycji o dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.

Główny cel PROGRAMU:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020

 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” nr 2(8)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 50 000 zł.

 Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 14 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 14 listopada 2019 r. do godz. 15:59 oraz
(b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020” w terminie do 14 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.


Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.


Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” w systemie Witkac.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.plDOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 - Wzór Umowy [do pobrania]Instrukcja – jak znaleźć Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020”.