Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki otwartego konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019 (odsłony maj/czerwiec/lipiec)

uruchomiony

Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019, w dniu 28 lutego 2019 roku w siedzibie STUDIO teatrgaleria w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej opiniującej oferty zgłoszone do konkursu kuratorskiego. Zmiana miejsca spotkania była spowodowana przyczynami technicznymi. W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Tomasz Plata – Zastępca Dyrektora STUDIO teatrgaleria (w zastępstwie za Romana Osadnika, Dyrektora STUDIO teatrgaleria), Przewodniczący Komisji Artystycznej,
  2. Aleksandra Kleinrok – przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca (w zastępstwie za Aleksandrę Dziurosz, Zastępcę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca),
  3. Barbara Sier-Janik – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca,
  4. Marta Keil – ekspertka z ramienia STUDIO teatrgaleria.
  5. Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio, STUDIO teatrgaleria, protokolant, bez prawa głosu.

Do konkursu zostały zgłoszone 4 oferty kuratorskie. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków, która przeprowadzona została przez Panią Aleksandrę Dziurosz, Zastępcę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. W żadnym ze złożonych wniosków nie stwierdzono braków, uchybień i błędów dyskwalifikujących za niezgodność regulaminową. Wszystkie z nich skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, której dokonała czteroosobowa Komisja. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji oraz przedstawicielom Instytutu Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria.

Do Instytutu Muzyki i Tańca w terminie zgodnym z ogłoszeniem konkursowym wpłynęły cztery oferty kuratorskie (w kolejności alfabetycznej wg pierwszego nazwiska pary kuratorskiej):

  1. Anka Herbut i Mateusz Szymanówka, Tymczasowe strefy autonomiczne
  2. Anna Królica i Adam Kamiński, To, co widać i czego nie widać
  3. Joanna Małaszyńska (Chitruszko) i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Słowa przychodzą później
  4. Renata Piotrowska-Auffret i Magdalena Ptasznik, Ciało polityczne: zjawy, wiedźmy, zanieczyszczenia

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską Komisja Artystyczna wyłoniła projekt do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, zgodność oferty kuratorskiej z Regulaminem) oraz kryteria oceny merytorycznej: adekwatność założeń projektu do celów programu Scena Tańca Studio (możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych, możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów, prezentacja możliwie najszerszej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów), wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach projektu, spójność koncepcji programowej projektu, perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych.

W wyniku prac Komisji do realizacji wybrano ofertę:

Anka Herbut/Mateusz Szymanówka, Tymczasowe strefy autonomiczne (odsłony maj/czerwiec/lipiec)

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym, dwie ostatecznie rozpatrywane oferty kuratorskie otrzymały równą liczbę głosów. Zgodnie z Regulaminem konkursu ostateczną decyzję o wyborze oferty podjął Przewodniczący Komisji Artystycznej.

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy także do wzięcia udziału w następnym konkursie na ofertę kuratorską.