ogłoszenia

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza rekrutację na stanowisko koordynator projektów w departamencie tańca

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie projektami w zakresie tańca,
 • proponowanie zakresu i priorytetów nowych projektów w zakresie tańca,
 • koordynacja i zarządzanie realizacją poszczególnych zadań w projektach zgodnie
  z określonym harmonogramem, budżetem oraz poziomem merytorycznym
  i wykonawczym,
 • tworzenie pełnej dokumentacji projektów, w tym m.in. harmonogramów i kosztorysów,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie zmianami w projekcie oraz problemami,
 • raportowanie i prezentowanie realizacji projektu,
 • wypracowanie i wdrażanie nowych oraz modyfikacja istniejących działań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wykształcenie lub doświadczenie w zakresie tańca,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 • samodzielność i proaktywność w działaniu,
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów,
 • kreatywność, gotowość do podejmowania wyzwań,
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych (min. pakiet MS Office),
 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie dobrym,
 • znajomość innych języków obcych mile widziana.

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; w perspektywie możliwość umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Termin nadsyłania ofert:
16.09.2018 r.

Praca od 1 października 2018 r.

Zapewniamy wszelkie niezbędne narzędzia do pracy, wsparcie zgranego zespołu, możliwość bezpośredniego uczestnictwa w najciekawszych projektach z dziedziny tańca w Polsce.
Praca na umowę zlecenie

Zapraszamy do złożenia swojego CV w formie elektronicznej na adres imit@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019

Instytut Muzyki i Tańca (dalej jako IMIT) ogłasza konkurs na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019.

O PROJEKCIE

Polska Platforma Tańca (dalej PPT) jest krajowym, konkursowym przeglądem produkcji tanecznych powstałych od czasu zakończenia naboru do poprzedniej edycji (31 grudnia 2016) i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów.

Strona projektu:  www.polskaplatformatanca.pl

Preferowane daty wydarzenia – 3 lub 4 dni, w tym weekend, w kwietniu lub maju 2019, w uzgodnieniu z międzynarodowym kalendarzem imprez tanecznych (przede wszystkim krajowych i międzynarodowych platform tańca oraz festiwali).

 

Wymogi organizacyjne:

Współpraca z IMiT w zakresie organizacji PPT, w tym:

– zapewnienie przynajmniej 3 scen dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia, umożliwiających prezentację 3-4 spektakli dziennie, w tym duetów, spektakli solowych i grupowych

- udostępnienie przestrzeni, które zostaną przeznaczone na biuro obsługi widza i biuro obsługi gości Platformy

- udostępnienie przestrzeni do organizacji wydarzeń towarzyszących PPT,  takich jak panele dyskusyjne oraz targi Open Platform

- organizacja prezentacji spektakli PPT (10-14 spektakli prezentowanych w ciągu 3-4 dni)

- organizacja pobytu artystów i gości PPT

- nabór i organizacja pracy wolontariuszy

Współpraca z IMiT w zakresie promocji PPT, koordynacja promocji PPT w regionie

 

Wymagania dotyczące Współorganizatora:

- współorganizatorem może być samorządowa instytucja kultury, fundacja lub stowarzyszenie działające statutowo na rzecz tańca lub też zespół (konsorcjum) stworzone przez ww. organizacje

- wymagane jest doświadczenie Współorganizatora w organizacji festiwali lub przeglądów tańca, doświadczenie w organizacji imprez międzynarodowych będzie dodatkowym atutem

- zapewnienie dostępu do ww. przestrzeni (sceny wraz z zapleczem technicznym, biuro organizacji widowni i obsługi gości, przestrzenie do organizacji wydarzeń towarzyszących) na zasadzie bezkosztowego użyczenia (poza kosztami osobowymi i kosztami sprzętu)

- zapewnienie części budżetu produkcyjnego i promocyjnego w wysokości min. 100 000 zł (preferowane gwarancje Urzędu Miasta lub Urzędu Marszałkowskiego)

 

Oferta powinna zawierać:

- nazwę Współorganizatora/Współorganizatorów i Partnerów

- określenie formy prawnej działalności Współorganizatora/Współorganizatorów i Partnerów

- krótką charakterystykę dotychczasowej działalności z uwzględnieniem doświadczenia w organizacji imprez tanecznych

- wskazanie miejsc organizacji wydarzeń w ramach imprezy (sceny, biura) wraz z listami intencyjnymi od dyrekcji wskazanych instytucji dot. współpracy przy organizacji PPT

- wskazanie źródła współfinansowania PPT  (uzupełniającego budżet IMiT)

- uzasadnienie organizacji PPT w danym mieście/regionie

 

IMiT zapewnia:

- organizację naboru spektakli do konkursu

- organizację pracy komisji artystycznej PPT w latach 2018-2019

- prowadzenie strony internetowej PPT

- promocję wydarzenia (we współpracy ze Współorganizatorem)

- zaproszenie gości profesjonalnych z kraju i zagranicy

- wykonanie druków i produkcję innych elementów reklamowych

- budżet produkcyjny w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł

 

Data naboru ofert: do 31 sierpnia 2017.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres taniec@imit.org.pl oraz drogą pocztową w wersji papierowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Polska Platforma Tańca – oferta współorganizacji”, na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

ul. Aleksandra Fredry 8

00-097 Warszawa

 

Rozstrzygnięcie konkursu: wyboru oferty dokona Rada Programowa IMiT we współpracy z Z-cą Dyrektora IMiT do 20 września 2017.