Muzyka i taniec – Interwencje 2017

| uruchomiony |

Muzyka i taniec – Interwencje 2017. Program dotacyjny Instytutu Muzyki i Tańca

Cele:

Celem programu jest wsparcie najważniejszych, międzynarodowych lub ponadregionalnych, wydarzeń artystycznych i naukowych w zakresie muzyki i tańca, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz poprzez dofinansowanie realizacji tych zadań, ugruntowanie ich rangi, zapewnienie dodatkowej promocji oraz zagwarantowanie stabilności w ich organizacji.

Opis:

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacji pozarządowych.

W ramach programu IMiT dofinansuje organizację cyklicznych, międzynarodowych lub ponadregionalnych festiwali, serii koncertów, przeglądów, konkursów i warsztatów o ugruntowanej renomie, organizację międzynarodowych lub ponadregionalnych konferencji, seminariów, sesji naukowych i wystaw, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej połączonych z ich promocją oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz danych.

Program realizowany jest od 1 paździenika do 15 grudnia 2017 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych wymienionych w regulaminie programu.

Minimalna wnioskowana kwota wynosi 100.000zł, maksymalna wnioskowana kwota wynosi 2.000.000zł.

Program ma charakter dotacyjny, a stroną udzielającą tego wsparcia jest Instytut Muzyki i Tańca, który uzyskał zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ich przyznawanie w trybie określonym w art. 28 ust. 1a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 września 2017 roku. Program przewiduje jeden termin naboru wniosków i nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wnioski będą ocenianie przez Zespół na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI), pod adresem https://eboi.imit.org.pl.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Instytutu Muzyki i Tańca (EBOI IMIT) to elektroniczny system i jedyny możliwy sposób składania wniosków do programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017 Instytutu Muzyki i Tańca.

System EBOI IMIT jest skorelowany z systemem EBOI MKiDN, co oznacza, że podmioty posiadające już konto EBOI MKiDN nie muszą zakładać nowego. Dostęp do EBOI interesant może uzyskać poprzez samodzielne założenie konta z poziomu strony EBOI. Posiadanie konta w EBOI jest obowiązkowe dla prawidłowego złożenia wniosku w programie Muzyka i taniec Interwencje - 2017.

Budżet programu: 5 mln. zł


Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Małgorzata Lipiec-Hoppe – koordynatorka programu

Program uruchomiony - I edycja programu

 

WYNIKI NABORU DO PROGRAMU

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz wnioskow rozpatrzonych negatywnie

Wykaz wniosków zawierających błędy formalne

Sklad Zepołu Oceniającego


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin programu

Instrukcja „Krok po kroku”

Wniosek wzorcowy

Koordynatorka programu
Małgorzata Lipiec-Hoppe
interwencje@imit.org.pl
tel. 22 829 20 27
czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 11 - 15